Misyon ve Vizyon

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Yürütme Kurulu’ndan;

Türk Pediatri Kurumu Derneği (TPK) ve Türkiye Milli Pediatri Derneği (TMPD) Eylül 2003'te biraraya gelerek, adı geçen derneklerle eşgüdüm içinde çalışan, ancak bilimsel olarak özerk olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu'nu oluşturmuştur.

Kurulun görevi: Klinik uygulama standartlarını geliştirmek ve ölçmek, Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim gereksinimlerini belirlemek üzere çalışmalar yürütmek ve eğitim gereksinimlerini karşılayacak materyal geliştirmek, diğer uluslararası yeterlik kurulları ile işbirliği içinde çalışmak, uzmanların sürekli mesleki gelişimlerine katkı sunmak üzere eğitim materyalleri ve programları geliştirmek, bilimsel bilgiye ulaşmalarını sağlamak ve değerlendirmekir.

Haziran 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul'da önceliğin Eğitim Kurumları'nın akreditasyonuna verilmesi ve  bu alanda yapılan çalışmalara ivme kazandırılması kararlaştırılmıştır.

Vizyon

Çocuk ve ergenlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık ve iyilik hallerini mümkün olan en üst düzeye çıkararak sağlıklı yaşam haklarını güvence altına alabilmek için; evrensel  etik ve insani değerleri  benimseyerek ve evrensel bilimsel ölçütlere bağlı kalarak kanıta dayalı hasta yaklaşımını yaşama geçirmek  için yaşam boyu bilgi ve beceri kazanma arayışı içinde olmak.

Misyon

Sürekli mesleki eğitim ve gelişim arayışı içinde olan çocuk hekimlerine ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Eğitimi veren kurumlara eğitim, araştırma ve klinik uygulamalar alanlarında rehberlik ederek, onları öğrenme ve eğitim ortamlarını geliştirmek üzere teşvik etmek, sertifikasyon ve akreditasyonlarını sağlayarak çocuk ve ergenlerin sağlığının korunması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesini sağlamak.

Değerlerimiz

Tarafsızlık (Dürüstlük):Oluşturulan kurul politikalarına ve etik değerlere dayanarak tarafsız kararlar almak.

Şeffaflık: Hastaların ve hekimlerin mahremiyetine saygı duyarak, gizli olmayan bilgileri açıkça paylaşmak.

Mükemmellik: En yüksek etik değerleri benimseyerek, mümkün olan en iyi işi yapmak.

Yenilikçilik: Çocuk sağlığında değişen ve gelişen bilgi, ölçme-değerlendirme, teknoloji ve bakım sunumundaki ilerlemeleri izleyerek, çalışmalarını sürekli olarak değerlendirmek ve geliştirmek.

Eşitlik: Farklı geçmiş, deneyim ve görüşlere saygı duymak.

Liderlik: Adil, geçerli, güvenilir ve yaşam boyu mesleki gelişime katkıda bulunan hertürlü bilimsel araç ve yöntemi  kullanarak temel yetkinliklerin değerlendirilmesi için en iyi uygulamaları desteklemek.

Özgüven: Çocuk hekimlerinin mesleki çalışmalarında uluslararası yüksek standartları yakalama ve sürdürme konusunda destekleyerek kendine güven duygusunu geliştirmek

İşbirliği: Eğitimden uygulamaya akreditasyon ve sertifikasyonun uyumlaştırılması için bilgiyi oluşturur ve geliştirirken diğer bilimsel ve idari kurumlar, sağlık ve meslek kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Ekip çalışması: Alanında yetkin bireylerin kendi beceri ve yeteneklerini diğerleri ile paylaşmak üzere biraraya gelerek çalışmalarını sağlamak.

Güvenilirlik: Bilimin ve etik değerlerin ışığında sorumluluklarımızı yerine getirmek

Çalışkanlık: Çocuk hekimlerinin  ve eğitim kurumlarının  sertifikasyon ve akreditasyon fırsatlarının sürekliliğini sağlamak  için çaba göstermek.

Hasta ve çocuk haklarına saygı:  Her türlü çalışmayı yürütürken, temel insan haklarının sağlık hizmetleri alanındaki  yansıması olan "hasta hakları"na ve “Çocuk hakları sözleşmesi” nin çocuklara tanıdığı tüm haklara saygılı olmak.

Hekim haklarına saygı: Hekimlerin, mesleki, etik ve hukuki sorumlulukları üstlenebilmeleri için yeterli ve nitelikli bir eğitim alma hakkına sahip olduklarını kabul ederek, nitelikli eğitime ulaşabilmeleri için gerekli koşulları sağlamak.

Sağlıkta eşitlik: Tüm çocukların sağlıklarının olabilecek en yüksek düzeye çıkarılması açısından eşit olduğunu kabul etmek.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu tüm çalışmalarını,  doğumundan genç yetişkinlik çağına kadar tüm çocuklara karşı sorumlu olduğunu ve onların yüksek yararını gözetmeyi kabul ederek; vizyon, misyon ve değerlerine bağlı kalarak yürütür.

Saygılarımızla,

Yeterlik Yürütme Kurulu