Yönerge

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TIPTA UZMANLIK YETERLİK KURULU YÖNERGESİ

GİRİŞ

Türkiye’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları tıpta uzmanlık eğitimini düzenleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu, ilgili uzmanlık alanı derneklerinin Yönetim Kurulları tarafından, dernek genel kurullarının onayı ile kurulmuştur.

Yeterlik Kurulu, Derneklerin yönetim kurulları ile eşgüdüm içerisinde çalışan, ancak bilimsel olarak özerk olan, kar amacı gütmeyen bir belgelendirme ve akreditasyon kurulu olarak kurulmuştur.

Yeterlik Kurulu çalışmaları derneklerin bütçesinden eşit olarak finanse edilir.

Derneklerin yönetim kurullarından birer üye Yeterlik Yürütme Kurulunda ve alt komisyon ve kurullarda görev alır. Bu üyeler diğer görevlerinin yanı sıra Derneklerin yönetim kurulları ve Yeterlik Kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur.

Bu kurulun çalışma ilkeleri Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Yönetmeliği ile uyumlu olmalıdır.

GENEL KONULAR

1-Tanım:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu; Türk Pediatri Kurumu Derneği (TPK) ve Türkiye Milli Pediatri Derneği (TMPD) ile eşgüdüm içerisinde özerk olarak çalışan, uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan;  uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan; eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen,  giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur

Bu yönergede kullanılan;

Uzman: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanını,

Dernek: Türk Pediatri Kurumu Derneği ve Türkiye Milli Pediatri Derneği

Eğitim Birimi: Çocuk Sağlığı va Hastalıkları Uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınmış, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversite Hastanelerini

Uzmanlık Eğitimi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Eğitimi'ni tanımlar.

2- Amaçlar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulunun amaçları şunlardır:

2.1- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki yeterliğin ve eğitim birimlerinin akreditasyonunun temel ilkelerini oluşturmak.

2.2- Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programının (kuramsal eğitim için çekirdek eğitim müfredatı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması gerekenler) hazırlanmasını sağlamak.

2.3Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresince öğrenmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek için “tıpta uzmanlık öğrencisi karnesi” gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlamak.

2.4- Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun iyi düzenlenmiş ve sistematik olması, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir kuramsal ve uygulamalı eğitim programının oluşturulması, araştırma olanakları konularında rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından akreditasyonunu gerçekleştirmek.

2.5- Uzman hekimlerin mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliklerini sınamak.

2.6- Yeterlik belgesi vermek.

2.7- Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin Sürekli Mesleksel Gelişim programlarına katılımını özendirmek, izlemek ve yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak.

2.8- Ulusal “yeterlik belgelendirmesi” ve “akreditasyon” standartlarının uluslararası düzeyde uygunluğunu sağlamak.

 1. Çalışma ilkeleri

3.1- TPK ve TMPD ile eşgüdüm içinde çalışan bir kuruluştur.

3.2- Bilimsel olarak özerk bir çalışma organıdır.

3.3- Harcamaları, ilgili derneklerin harcama esasları göz önüne alınarak her iki derneğin bütçesinden eşit olarak karşılanır.

Yeterlik Kurulu, çalışmaları ve harcama kalemleri ile ilgili olarak dernekleri yılda en az bir kez yazılı olarak bilgilendirir. 
3.4- Derneklerin genel kurulları, Yönetim kurullarını Yeterlik Kurulunun kurulması, çalışması ve finansmanı için görevlendirir ve denetler.

3.5- Yeterlik Kurullarının temel çalışma alanları, tamamen gönüllülük temelinde, eğitimin geliştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması,  uzmanların yeterlik belgelendirmesi/yeniden belgelendirmesi ve eğitim kurumlarının uzmanlık eğitimi programlarının akreditasyonunun sağlanmasıdır.

3.6- Yeterlik Kurulları tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.

3.7- Yeterlik Kurulları tüm çalışmalarında (belgelendirme ve akreditasyon) standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

4- Kurul ve Komisyonlar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulunun yapısı aşağıdaki organlardan oluşur;

 1. Yeterlik Genel Kurulu
 2. Yeterlik Yürütme Kurulu
 3. Akreditasyon Komisyonu
 4. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu
 5. Ölçme Değerlendirme Komisyonu
 6. Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu

4.1- Genel Kurul:  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında yeterliğini almış, dernek üyesi ve aidatını düzenli ödeyen her uzman Yeterlik Genel Kurulunun üyesidir.

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dallarında çalışmakta olan profesör ve doçent ünvanına sahip akademik kadrolar,  Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışmakta olan eğitimden sorumlu profesör ya da doçent ünvanına sahip kadrolar ve yukarıda tanımlanan kadroların emeklileri kurucu genel kurulun üyeleridir.

4.1.1 – Yeterlik Genel Kurulunun görevleri:

4.1.1.1- Yeterlik Genel Kurulu, tercihan TPK ve TMPD ulusal kongreleri sırasında, en az iki yılda bir dönüşümlü olarak toplanır. Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır.

4.1.1.2– Yeterlik Genel Kurulunun temel görevi Yeterlik Yürütme Kurulunu 2 yıllık bir dönem için seçmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almaktır.

4.1.1.3- Yeterlik Yürütme Kurulu çalışma raporunu görüşür.

4.1.1.4- Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır ve seçer.

4.2- Yeterlik Yürütme Kurulu: Yeterlik Genel Kurulunca seçilen 11 üye ve TPK ve TMPD Yönetim kurullarından seçilen birer üye olmak üzere 13 (on üç)  asıl üyeden oluşur.

TPK ve TMPD temsilcisi üyeler Yeterlik Yürütme Kurulunun Başkanlık veya Genel Sekreterlik görevlerini üstlenemezler. Derneklerin yönetim kurulu temsilcileri gerektiğinde ilgili derneğin yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.

Yeterlik Yürütme Kurulu 2 (iki) yıllık bir dönem için seçilir. Kurucu Yeterlik Yürütme Kurulu doğrudan 2 yıl görev yapar.

Yeterlik Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir genel sekreter seçer. Başkan ve Genel Sekreter  bir dönem için seçilir.

Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

4.2.1– Yeterlik Yürütme Kurulunun Görevleri:

4.2.1.1- Yeterlik Yürütme Kurulu, Türk Pediatri Kurumu Derneği ve Türkiye Milli Pediatri Derneği yönetim kurulları ile eşgüdüm içerisinde çalışır.

4.2.1.2Yeterlik Yürütme Kurulu üyeleri arasından her bir komisyonla işbirliğinin sürdürülebilmesi için en az bir temsilci seçilir. Yeterlik Yürütme Kurulu toplantılarına gerektiğinde komisyonların seçtiği temsilciler de katılabilir.

4.2.1.3- TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulunda Yeterlik Kurulunu temsil etmek üzere Yeterlik Kurulu başkanı ve bir temsilcisini görevlendirir.

4.2.1.4- Gerekli çalışmaları yürütebilmek için Yeterlik Yürütme Kurulu yılda en az 4 (dört) kez toplanır.

4.2.1.5- Yeterlik Komisyonlarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.

4.2.1.6- Yeterlik Genel Kurulu toplantılarına gündem hazırlar, genel kurulu toplar ve çalışma raporunu sunar. Yeterlik komisyonlarının öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.

4.2.1.7- Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Derneklerin yönetim kurullarına sunar.

4.2.1.8- Yeterlik ve akreditasyonla ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.

4.2.1.9- Yeterlik sınav tarihlerini, giriş ücretini belirler ve duyurur.

4.2.1.10- Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını ölçme değerlendirme komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.

4.2.1.11– Yeterlik sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.

4.2.1.12– Akreditasyon Komisyonun raporlarını temel alarak gönüllü eğitim kurumlarının akreditasyonunu gerçekleştirir, belirlenen standartlara ulaşamamış olan gönüllü eğitim kurumları için öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Derneklerin yönetim kurullarına ve TTB-UDEK-UYEK’ e  bilgi verir.

4.2.1.13 – Yeterlik Yürütme Kurulu, Genel Kurul sonrası seçilen Komisyon üyelerinin iletişim bilgilerini UYEK’e bildirir.

4.2.1.14 - Yılda en az 1 defa sınav tarihlerini ve varsa kurum ziyaret programlarını UYEK’e bildirir.

4.2.1.15 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarını TTB-UDEK-UYEK ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.

4.2.1.16 – Yeterlik Genel Kuruluna karşı sorumludur.

4.3– Akreditasyon Komisyonu: Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 10 (on) yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan Doçent ve Profesörlerden ve bu kadroların emeklileri arasından seçilen üyelerle, TPK ve TMPD yönetim kurullarını temsilen seçilen 2 üye dahil olmak üzere toplam 16 (onaltı) asıl üyeden oluşur.

 Akreditasyon Komisyonu kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer; başkan ve raportör en çok 2 (iki) dönem göreve devam eder. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına 2 (iki) kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yürütme kurulu tarafından yeni üye atanır.  İlgili uzmanlık derneklerinin belirlediği birer çocuk sağlığı ve hastalıkları tıpta uzmanlık öğrencisi temsilcisi toplantılara ve kurum ziyaretlerine gözlemci üye olarak katılır. 

4.3.1– Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

4.3.1.1– Yeterlik Yürütme Kurulu’nda ve Genel Kurulda onaylanmış Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur.

 1. Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının (eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin -bilgi, beceri, tutum ve davranış- ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı gibi) olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,
 2. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği ve uygunluğu,
 3. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,
 4. Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı,
 5. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi)
 6. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı,

4.3.1.2– Yukarıda yazılı standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir.

4.3.1.3- Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir. Tıpta uzmanlık öğrencisi karneleri ve/veya portfolyoları yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirilir.

4.3.1.4- Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati-değerlendirmelerini ve tıpta uzmanlık öğrencisi karneleri gibi süreç değerlendirmelerini denetler. Bu değerlendirme sonucunda eğitim süreçlerinin düzenlenmesi ve organizasyonunda ölçme değerlendirme komisyonu ile eşgüdüm içinde çalışır ve Yeterlik Yürütme Kuruluna bilgi verir.

4.3.1.5- Eğitim kurumlarının/birimlerinin akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası Yeterlik Yürütme Kuruluna yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir akreditasyon raporu verir.

4.4 - Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 10 (on) yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan Doçent ve Profesörler'den ve bu kadroların emeklileri arasından seçilen üyelerle, TPK ve TMPD yönetim kurullarını temsilen seçilen 2 üye dahil olmak üzere toplam 10 (on)  asıl üyeden oluşur.

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer; başkan ve raportör en çok 2 (iki) dönem göreve devam eder. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına 2 (iki) kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yürütme kurulu tarafından yeni üye atanır. İlgili uzmanlık derneklerinin belirlediği birer çocuk sağlığı ve hastalıkları tıpta uzmanlık öğrencisi gözlemci olarak toplantılara katılır.

4.4.1- Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonunun Görevleri:

4.4.1.1- Temel hedefi “toplumun sağlığını geliştirmek/iyileştirmek” olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.

 1. Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (genel ve özel hedefler –bilgi, beceri ve tutum-),
 2. Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar gibi),
 3. Eğitim programını sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi),
 4. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geribildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi),

4.4.1.2- Gerekli rotasyonları, rotasyon hedeflerini, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.

4.4.1.3- Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler getirir.

4.4.1.4- Tıpta uzmanlık öğrencisi karneleri ve/veya portfolyolarının hazırlanma ve uygulanması konularında öneriler getirir ve standartları saptar.

4.4.1.5- Gerektiği takdirde Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturabilir.

4.4.1.6- Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.4.1.7- Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

4.5 - Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 10 (on) yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan Doçent ve Profesörler'den ve bu kadroların emeklileri arasından seçilen üyelerle,  TPK ve TMPD yönetim kurullarını temsilen seçilen 2 üye dahil olmak üzere toplam 12 (oniki) asıl üyeden oluşur.

Ölçme Değğerlendirme Komisyonu kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer; başkan ve raportör en çok 2 (iki) dönem göreve devam eder. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına 2 (iki) kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yürütme kurulu tarafından yeni üye atanır.  Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.5.1 - Ölçme Değerlendirme Komisyonu Görevleri:

4.5.1.1- Ölçme Değerlendirme Komisyonu, görevlerini Yeterlik Yürütme Kurulu, Akreditasyon Komisyonu ve Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde yürütür.

4.5.1.2- Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve Yeterlik Yürütme Kurulundan görüş alarak sınav listelerini hazırlar.

4.5.1.3- Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini ve sınav ortamlarını saptar, organize eder ve gerekli malzemeyi temin eder.

4.5.1.4- Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak Yeterlik sınavlarını yapılandırır ve denetimini sağlar:

 1. Sınavların Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve ulusal Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlar [sınav içeriği ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olan uzmanlık alanındaki hedeflere (bilgi, beceri ve tutum) yönelik olmalıdır; sınav içeriği uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılamalıdır; konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır; bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir; beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik hedefler yer almalıdır], ölçme hedeflerini oluşturur ve bunlar hakkında adayları önceden bilgilendirir,
 2. Hazırlanan Yeterlik sınavlarının (yazılı/çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, nesnel örgün klinik sınav gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları v.b.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlar,
 3. Her bir Yeterlik sınavı için ayrı olmak üzere yeterlik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir en az başarım düzeyini belirlemek ve adayları önceden bilgilendirir,
 4. Yeterlik sınavlarını, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak gerçekleştirir,
 5. Yeterlik sınavından sonra adayların sınav başarımlarını belirleyerek ve önceden belirlenen kabul edilebilir en az başarım düzeyi ile karşılaştırarak karar verir ve yeterlik belgelerinin düzenlemesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna iletir.

4.5.1.5- Sözlü/uygulama (nesnel örgün klinik sınav vb. gibi) sınav görevlilerini (en az 5 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) belirler ve Yeterlik Yürütme Kuruluna önerir.

4.5.1.6- Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.

4.5.1.7- Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar.

4.5.1.8- Uygulanan her sınav için; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.5.1.9- Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

4.6-  Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu

Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının bireysel ve mesleki gelişimini iyileştirmeyi, sağlık hizmet sektörünün örgütlenme ve uygulamalarına bilimsel gelişme ve ilerlemeleri eklemeyi  amaçlar.

Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 10 (on) yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan Doçent ve Profesörler'den ve bu kadroların emeklileri arasından seçilen üyelerle,  TPK ve TMPD yönetim kurullarını temsilen seçilen 2 üye dahil olmak üzere toplam 12 (oniki) asıl üyeden oluşur.

Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer; başkan ve raportör en çok 2 (iki) dönem göreve devam eder. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına 2 (iki) kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yürütme kurulu tarafından yeni üye atanır.  Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.6.1 -Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu görevleri:

4.6.1.1 – Sürekli mesleksel gelişim etkinliklerinin sayısının ve niteliğinin artırılması, alanda çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarının gereksinimlerinin belirlenmesi, kuramsal, uygulamalı ve e-öğrenme eğitim etkinlikleri düzenlenmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapar. 

4.6.1.2 – Yeterlik Yürütme Kuruluna devama dayalı eğitim etkinliklerinde danışmanlık yapar. 


4.6.1.3 - Yeterlik Yürütme Kuruluna e-öğrenme eğitim etkinliklerinde danışmanlık yapar. 

4.6.1.4 – Belgelendirme ve yeniden belgelendirme koşulları içerisinde yer alacak sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri kapsamını ve ağırlığını belirleme konularında çalışır. 

4.6.1.5 – Türk Tabipleri Birliği, Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleksel Gelişim Akreditasyon Kredilendirme Kurulu çalışmalarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları tıpta uzmanlık alanını temsil eder, alan sürekli tıp eğitimi / sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri  bilimsel değerlendirilmesine, akreditasyonunu gerçekleştirmede sorumluluk üstlenir.

4.6.1.6 – Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonu gereksinimler doğrultusunda yılda en az 2 (iki) kez toplanır.

5– Uzmanlık Alanı ve Eğitimi

5.1- Uzmanlık Alanı: Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan anadalı içerir.

5.2- Uzmanlık Eğitimi: Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirlenmiş olan anadal eğitim süreleri ve öngörülen rotasyonlar ve süreleri geçerlidir.

6– Eğitimin Belgelendirilmesi

6.1- Genel İlkeler ve Ölçütler: Anadal Uzmanlığı eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayan uzman adayı Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen değerlendirmelerden sonra uzmanlık belgesi alır. Adayın yeterlik sınavlarına girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir.

6.1.1- Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne uygun olarak alınmış uzmanlık belgesine sahip olunması.

6.1.2- Tıpta uzmanlık öğrencisi karnesinin, mevcut eğitim programına uyumlu, ayrıntılı ve zamanında işlenmiş olduğunun, uzmanlık eğitimi süresi boyunca kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin adayın eğiticileri tarafından onaylanmış şekilde belgelendirilmesi.

6.1.3- Gerekli rotasyonların rotasyon eğitim programına uyumlu yapıldığının belgelendirilmesi.

7- Yeterlik Sınavları

7.1- Eğitimini Madde 6'daki ölçütlere uygun olarak belgeleyen her uzman yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl tıpta uzmanlık öğrencileri yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik kısmına katılabilirler. Beceri ve tutuma yönelik sözlü/uygulama sınavlarına (ikinci basamak) girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

7.2- Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava katılabilirliğin ölçütlerine uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, kademeleri, yeri ve tarihleri 2 (iki) ay önce duyurulur.

7.3- Yazılı Sınav

Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu sınav yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlığını almış ve Madde 6'daki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl tıpta uzmanlık öğrencileri katılabilirler. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.

Sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

7.4- Sözlü/Uygulama Sınavı

Uygulamaya yönelik, adayın klinik/laboratuvar uygulama, hasta yönetimi becerilerini ölçecek şeklinde yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava yazılı sınavda başarılı olan adaylar katılabilir. Sınav, oluşturulan jüri tarafından klinik problem çözmeye yönelik ve beceri ve tutum özelliklerini de içeren bir şekilde yapılır. Sınavın nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. Ayrıca TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.

7.5- Yeterliğin Belgelendirilmesi

Yeterlik belgelendirmesi tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Sınav sonucunda ''Yeterlik Belgesi'' verilir. Bu belgenin geçerliliği 5 yıldır ve 5. yılın sonunda uygulanmaya geçilmişse “yeniden belgelendirme” sürecine dahil olunması özendirilir. Yeniden belgelendirme süreci başlayana dek ilk belgelendirme geçerlidir.

7.6 - Yeniden Belgelendirme

Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Yeterlik sınavını başaranlar 5 yıl sonra yeniden belgelendirme sürecine dahil olmaya davet edilir (yeniden belgelendirme süreci ve kuralları ayrı bir yönerge ile belirlenecektir).

8- Yürürlük

8.1- Bu yönerge Türk Pediatri Kurumu Derneği ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurullarında kabul edildikten ve Yeterlik Genel Kurulunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

9-Yürütme

9.1- Bu yönergeyi Türk Pediatri Kurumu Derneği ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulları yürütür.

10– Özel Durumlar

10.1- Halen eğitim kurumlarında çalışmakta olan Profesör ve Doçentler bu iç yönergenin kabulünden sonra iki yıl içinde Anadal Yeterlik Kuruluna gerekli belgelerle başvurdukları takdirde sınav yapılmaksızın bir defaya mahsus ve yeniden belgelendirme süreci başlayana dek geçerli olmak üzere Yeterlik Belgesini almaya hak kazanırlar. Bu belgelerin sınavsız verildiği belgede belirtilir.

10.2- Yabancı bir ülkede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı yeterlik sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde sınava girmeye hak kazanabilirler. Bu adaylar için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynıdır.

10.3- İlk yeterlik sınavı bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içerisinde yapılırİlk sınav yapılmadan önce Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’nun eğitim programı geliştirme ve standartları belirleme çalışmalarını tamamlamış olması ve sınavlara başlamak için “olumlu” görüş bildirmesi gerekir.